male hidroelektrane

Male hidroelktrane - rješenje ili problem za Crnu Goru

Crna Gora je do marta 2013. godine imala svega 7 malih hidroelektrana (mHE), instalisane snage 8,5 MW i godišnje proizvodnje od oko dvadeset GWh. Njima nije pridavan veliki značaj i gotovo su uvijek smatrane za balast u radu i poslovanju nacionalne elektroenergetske kompanije. Dugogodišnja praksa EPCG bila je utemeljena na stanovištu da je održavanje takvih objekata u neskladu sa koristima koje se od njih ostvaruju, budući da je njihova proizvodnja predstavljala manje od 1% ukupne proizvodnje električne energije. Šta se od tada promenilo i učinilo mHE privlačnim, kako za privatne investitore, tako i za državu? 

Product details
Publisher
Organizacija KOD
Licence
All rights reserved
Sadržaj

Sadržaj

Uvod 3
Kako je sve počelo? 7
Obnovljivi izvori energije i ispunjenje nacionalnog cilja 8
Profit MHE, period povrata investicije i subvencije 20
Uticaj na životnu sredinu 22
Stanje na terenu  27
Građanin  27
Put ka rješenju  29
Literatura 31