Naši partneri i partnerke

Fondacija "Hajnrih Bel" sarađuje sa istaknutim organizacijama civilnog društva i medijskim kućama kako bi doprinela ciljevima razvoja demokratije, zaštite životne sredine i nezavisne kulture.

Trenutni projektni ciklus

Balkan Green Foundation je regionalna organizacija koja promoviše inkluzivan i pravedan napredak na Zapadnom Balkanu u domenu održivog razvoja. Fondacija podržava regionalne inicijative u skladu sa njenom posvećenošću regionalnoj održivosti, jačanju i napretku najvažnijih politika koje utiču na ključne sektore kao što su energetika, životna sredina i ekonomija.

Nova planska praksa je grupa stručnjakinja fokusiranih na proširenje znanja i razvoj urbanističke struke u oblasti stanovanja, promocije i zaštite javnog interesa, kulture planiranja i sistema planiranja, građanskog učešća i izgradnje pravednijeg društva i dobrog upravljanja.
Udruženje KROKODIL posvećeno je produkciji književnih, kulturnih i društveno-političkih programa i projekata sa ciljem razvijanja publike među onima koji su zainteresovani za kulturu i politiku kao takvu, promovisanja kulture dijaloga i pomirenja i rekonstrukcije prekinutih veza, posebno u regionu Zapadnog Balkana, kao i produbljivanju međusobnog razumevanja i prihvatanja razlika u širem evropskom i globalnom kontekstu.
Centar za razvoj društvenih grupa – CSGD je zvanično registrovan u oktobru 2003. godine, sa ciljem da podrži, zaštiti, zagovara prava LGBTI zajednice na Kosovu. Četiri glavne oblasti u kojima CSGD deluje su: Osnaživanje LGBTI zajednice na Kosovu, podizanje svesti opšte populacije o LGBTI pravima, zastupanje LGBTI prava, prevencija HIV-a među MVM na Kosovu.
Centar za zelene politike je udruženje građana koje se bavi edukacijom, informisanjem, razvojem i promocijom zelenih politika i zelenih ideja. Misija Centra za zelene politike je podrška stvaranju pravednog, demokratskog, ekološki i socijalno održivog društva, koje je u skladu sa prirodom i u kome se priroda ne posmatra kao resurs, već kao opšte dobro.
Cilj organizacije je izgradnja šireg LGBT+ pokreta u Crnoj Gori koji će se aktivno i kontinuirano boriti za zaštitu ljudskih prava, borbu protiv homofobije i transfobije, postizanje pune pravne i socijalne ravnopravnosti i punog prihvatanja LGBT+ osoba od strane opšte populacije.
CEUS je profesionalno udruženje arhitekata i urbanista posvećeno multidisciplinarnim istraživanjima, inovacijama i razvoju, sa ciljem da unapredi međuinstitucionalnu i interdisciplinarnu saradnju i stimuliše sinergiju u urbanom okruženju.

Institut za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu sistematski i dugoročno istražuje oblasti filozofije i socijalne teorije, težeći da uključi  mlade i perspektivne istraživače i istraživačice i podstakne dijalog sa širom naučnom zajednicom kroz organizaciju skupova, radionica i predavanja.

Ko gradi grad je jedna od vodećih neprofitnih organizacija koje se u Srbiji bave stanovanjem iz pozicije građana, i to iy nekoliko pravaca, uključujući javno zagovaranje i direktnu akciju. Ko gradi grad je članica regionalne mreže stamenih zadruga "MOBA", i trenutno razvija koncept Pametne zgrade u Srbiji.

Fond LICEULICE realizuje programe direktne podrške marginalizovanim grupama na principima socijalnog preduzetništva. Najvidljiviji primer je izdavanje magazina LICEULICE i njegova distribucija kroz mrežu prodavaca.

Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije je saradnička platforma organizacija, inicijativa i pojedinaca u oblasti kulture i umetnosti u Srbiji koja teži da promoviše razvoj inovativnih i kritičkih umetničkih praksi ka I da utiče na kulturnu politiku.

RES fondacija povezuje firme, interesne grupe i građansko društvo kako bi se obezbedila javna dobra i usluge za otpornost zajednica. Fondaciju vodi tim posvećenih stručnjaka iz oblasti razvoja javnih dobara i politika, fokusirajući se na koordinaciju zainteresovanih strana, klimatske promene, cirkularnu ekonomiju, dekarbonizaciju razvoja, zagovaranje javnih dobara, energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije. 

KOD (KOnkretno, odgovorno, dostojanstveno) je građanska organizacija koja se prvenstveno bavi vladavinom prava u Crnoj Gori, posebno obaveštavanjem javnosti o nezakonitim praksama ili planovima, posebno u oblasti zaštite životne sredine.

BeFem feministički kulturni centar nastaje i raste u razmeni znanja i energije regionalnih, švedskih i feministkinja (ali i feminista) iz Srbije. Kroz kulturu i političku akciju u internacionalnoj atmosferi BeFem želi da dekonstruiše i sruši stereotipe o feminizmu i da ohrabri neke nove generacije da se uključe u rad scene i daju doprinos u rekonstrukciji stvarnosti. BeFem je prepoznat u javnom diskursu i postaje mjesto gdje se stvaraju centri nove ženske snage, stvaralaštva, otpora i borbe.

Nedeljnik "Vreme" osnovan je u Beogradu oktobra 1990. godine od strane grupe novinara koja je napustila nedeljnik „NIN”, grupe beogradskih disidenata, kao i novinara „Borbe”. Tokom ratova u bivšoj Jugoslaviji, „Vreme” je bilo jedan od tzv. nezavisnih medija, često citirano u inostranstvu kao jedan od nepristrasnih izvora informacija iz Srbije i okolnih zemalja
Kroz naučna istraživanja, edukaciju i intervencije u javnosti, Centar za primenjenu istoriju (CPI) promoviše primenu istorije u korist društva u cilju razvijanja kritičkog razmišljanja o istorijskim procesima i izgradnje kulture mira. CPI u svom radu koristi interdisciplinaran pristup i metodologiju javne istorije (public history), da bi javnosti približio marginalizovana, nedovoljno istražena i skrajnuta istorijska zbivanja od važnosti za današnje društvo.
Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP) je nezavisni istraživački centar koji doprinosi unapređenju bezbednosti građana u skladu sa demokratskim principima i poštovanjem ljudskih prava kroz istraživanje, javno zastupanje, razvoj zajednice i obrazovanje.
Da se ​​zna! je udruženje građana osnovano 2016. godine, sa fokusom na mapiranju i dokumentovanju nezakonitog postupanja prema LGBT+ osobama u Republici Srbiji. Kako je organizacija vremenom rasla i širila obim delovanja, danas je prvenstveno usmerena na jačanje zajednice kroz pravnu i psihološku podršku, direktan rad sa zajednicom i sprovođenje kampanja, ali i na različite aktivnosti javnog zastupanja usmerene prema relevantnim institucijama i donosiocima odluka.

EPuS je nezavisna organizacija koja se bavi istraživanjem javnih politika i zagovaranjem Evropskih integracija na lokalnom, nacionalnom, regionalnom i evropskom nivou, podizanjem svesti građana i građanki o važnosti procesa evropskih integracija, informisanjem javnosti o svim važnim aspektima tog procesa, stvaranjem uslova za primenu evropskih vrednosti i standarda u oblasti zaštite ljudskih prava i održivim razvojem zajednice, a sve sa ciljem izgradnje demokratske i moderne Srbije u ujedinjenoj Evropi.

Festival Anibar doprinosi pokretanju i razvoju animacije na Kosovu, promovišući animaciju kao umetničku formu, ali i kao medij za podizanje svesti o društvenim pitanjima. Štaviše, pruža priliku za promociju najnovijih animiranih produkcija iz celog sveta, kao i ilustrovanje društvenih, političkih i kulturnih pitanja kroz filmove i druge umetničke izraze.
Energetska zadruga Elektropionir nastala je sa idejom da bude jedan od ključnih aktera u osnaživanju običnih ljudi da aktivnije učestvuju u prelasku energetskog sektora Srbije na obnovljive izvore energije. Glavni cilj zadruge je da prikaže ekološki i ekonomski održive načine proizvodnje električne energije, zasnovane na principima demokratskog zadružnog upravljanja. Zadruga radi na uspostavljanju mreže decentralizovanih krovnih solarnih elektrana i solarnih parkova u zajedničkom vlasništvu običnih ljudi širom Srbije
GKP je nevladina organizacija koja za misiju ima da istakne važnost rada u oblasti razvoja samoupravljanja i demokratije, nastojeći da podstakne građane na autonomno političko samoorganizovanje i učestvovanje u odlučivanju o stvarima od javnog značaja u lokalnim zajednicama.  GKP su osnovali aktivisti iz Novog Sada 2011. godine, a pored navedenog se bave i istraživanjem savremene politike i umetnosti, kao i izdavaštvom.

RERI je nevladina i neprofitna organizacija čija je misija zaštita i unapređenje životne sredine. Njihov rad se zasniva na podizanju svesti stanovništva i privrednih subjekata o značaju zaštite prirodne sredine, putem korišćenja pravnih instrumenata i tehnika, prevashodno kroz implementaciju evropskih vrednosti i propisa.

Grupa za pravne i političke studije je nezavisna, nestranačka i neprofitna organizacija za javne politike sa sedištem u Prištini na Kosovu. Njihov cilj je sprovođenje verodostojnih istraživanja u oblastima politike, prava i ekonomije, istovremeno promovišući rešenja koja se odnose na probleme i neuspehe u navedenim oblastima.

Udruženje za pravo energetike Srbije je strukovno udruženje prvenstveno pravnika i predstavnika srodnih profesija u oblasti energetike, sa zajedničkim ciljem promovisanja energetskog prava i zakonodavstva u oblasti energetike i boljeg razumevanja pravnih pitanja vezanih za energetski sektor.
Odbranimo šume Fruške Gore je ekološki građanski pokret usmeren na odbranu fruškogorskih šuma od komercijalne eksploatacije. Zalaže se za konzervatorske načine upravljanja šumama i upozorava javnost kad god dođe do kršenja principa i procedura.

Fondacija Lumbardi je osnovana u sklopu građanske inicijative koja je spasila bioskop Lumbardi od privatizacije i rušenja, a trenutno se radi na tome da se pretvori u savremenu građansku instituciju koja će predstavljati obeležje nezavisne kulture. Kombinacijom raznih aktivnosti poput glume, filma, istraživanja, debata i građanskog aktivizma, istovremeno nudeći prostor za mnoge grupe i korisnike, Lumbardi može da odgovori na mnoge društvene, političke i kulturne izazove, i da na duže staze utiče na razvoj građanske ekologije u Prizrenu. 

Ulice za bicikliste je nezavisna organizacija posvećena poboljšanju uslova za biciklizam i povećanju vidljivosti biciklista i biciklistkinja u saobraćaju grada Beograda. Cilj organizacije je da se promeni razvojna politika grada kako bi Beograd postao grad za ljude a ne za automobile, sa pešačkim trgovima, biciklističkim trakama, putevima i parkinzima, centrom grada bez zagađenja zbog saobraćaja, boljim sistemom javnog prevoza, i javnim biciklima kao novim saobraćajnim podsistemom.

Prethodni programski ciklusi

Biciklo.me je nevladina organizacija iz Podgorice koja se zalaže za realizaciju ideje o Podgorici kao gradu prijateljskom za bicikle, što podrazumeva unapređenje biciklističke infrastrukture, ali isto tako i promociju bicikla kao sredstva alternativnog prevoza, promociju zdravih stilova života, održivog razvoja i očuvanja životne sredine.

Cilj D4D je da utiče na razvijanje javnih politika koje bi ubrzale socio-ekonomski razvoj, poboljšale javno upravljanje, i ojačale demokratsku kulturu na Kosovu, zalažući se za aktivne i obrazovane građane i građanke koji učestvuju u javnom prostoru u kom su predstavljeni i gde se donose odluke o pametnom, efikasnom i održivom trošenju resursa, kao i o pravednom razvoju.

Peščanik je udruženje građana osnovano 2006. godine. Prvi proizvod Peščanika je bila radio emisija koja je emitovana na Radiju B92 od 2000. do 2011. Kasnije je emisija dobila i svoje video izdanje i sada je preuzima više radio i TV stanica u Srbiji, Crnoj Gori, BiH i Kosovu. Od 2007. godine Peščanik ima svoj sajt, na kojem je do sada objavljeno preko 20.000 tekstova.

Bajsologija je udruženje građana koje se bavi održivom urbnom mobilnošću i pokušava u svojim aktivnostima i inicijativama da ponudi alternative dosadašnjim „auto-centričnim“ politikama. Zajedno sa biciklistima i biciklistkinjama, udruženjima, aktivistima i inicijativama, Bajsologija se bori za održivije gradove i urbanu mobilnost koja, pored automobila, podrazumeva i druge vidove prevoza. 

Međunarodni festival dokumentarnog filma Beldocs se više od jedne decenije održava svakog proleća u Beogradu i okuplja najbolje dokumentarne filmove iz Srbije i sveta koji obrađuju aktuelne političke teme, biografije istaknutih ličnosti, a 2019. godine je uvršten i specijalni program „Lavirint pravde” koji je podržala Fondacija Hajnrih Bel.

Expeditio je nevladina, nestranačka i neprofitna organizacija koju je osnovalo šest sudenata arhitekture 1997. godine, koja za cilj ima podsticanje održivog prostornog razvoja u Crnoj Gori kroz angažman u oblastima održive arhitekture, prostornog planiranja i kulturnog nasleđa. 

Fond za humanitarno pravo pomaže post-jugoslovenskim društvima da uspostave vladavinu prava i prihvate nasleđe masovnog kršenja ljudskih prava, kako bi se utvrdila krivična odgovornost za počinioce, zadovoljila pravda i onemogućilo ponavljanje zločina.

Mrežu dobre energije su na inicijativu RES fondacije osnovali Grad Pirot, Opština Vrbas i Grad Šabac zajedno sa Pokretom gorana Vojvodine i Beogradskom otvorenom školom. Kao prva platforma ove vrste u regionu, usmerena je na dugoročno planiranje i borbu protiv energetskog siromaštva i ona dopunjuje, podstiče i prati napore javne uprave na ovom planu.

Udruženje građana CISiD se bavi društvenim aktivizmom i proučavanjem problematike međunacionalnih odnosa na Balkanu, nastojeći da razne istorijske ličnosti i događaje učini vidjivim u javnom prostoru  na osnovu zasluga i doprinosa koje su dali za razvoj skladnih međuetičkih odnosa na Balkanu. 

Ekonaut je organizacija koja nastoji da spoji grad i prirodu borbom protiv klimatskih promena, bavljenjem urbanim pčelarstvom i bašovanstvom i povećanjem kvaliteta zelenih površina u gradu. Ekonaut organizuje i školu urbanog pčelarstva za nezaposlene i one koji žele da se bave pčelarstvom uz podršku Fondacije Hajnrih Bel. 

Centar za kulturnu dekontaminaciju CZKD je neprofitna kulturna institucija koja kroz kulturni i društveni angažman artikuliše inicijative politizacije i repolitizacije javnog prostora, kulture i umetnosti. Od svog osnivanja CZKD organizuje raznovrsne programe poput izložbi, koncerata, filmskih projekcija, radionica, konferencija, predavanja i javnih diskusija. 

Društvo arhitekata Novog Sada je neprofitna nevladina organizacija osnovana 1960. godine koja se bavi organizacijom izložbi, kulturnih događaja, javnih izlaganja i diskusija, radionica, predavanja i edukativnih programa. Društvo danas broji oko 200 aktivnih članova iz različitih oblasti poput arhitektonskog i urbanističkog planiranja, pejzažne arhitekture, zaštite kulturnog nasleđa i životne sredine.