pojmovnik
Vodič

Mali veliki pojmovnik urbanističkog planiranja

Vodič za razumevanje planova i planske procedure
Product details
Licence
All rights reserved
Sadržaj

01 ČEMU SLUŽI URBANISTIČKO PLANIRANJE?
Šta je urbanističko planiranje?
Šta je planski sistem?
Pravni okvir - zakon o planiranju i izgradnji
02 VRSTE PLANOVA
Hijerarhija planova
02.1 Prostorni planovi
Prostorni planovi područja posebne namene – PPPPN
02.2 Urbanistički planovi
Generalni urbanistički plan - GUP
Regulacioni planovi - PGR i PDR
Urbanističko – tehnički dokumenti
Urbanistički projekat
Projekat preparcelacije
03 SADRŽAJ PLANOVA – REGULACIONI PLANOVI, PGR I PDR
Postojeće stanje
Podela zemljišta
Pravila uređenja i građenja
Urbanistički parametri, normativi i bilansi
Smernice za sprovođenje plana
Grafički prilozi plana
Dokumentaciona osnova plana
UČESNICI U PLANIRANJU, INTERESI I ODGOVORNOST
Planiranje, gradsko građevinsko zemljište i profit
Učesnici u planiranju
Konflikti i odgovornost
Učešće javnosti
Ko odlučuje o planovima?
ČETIRI FAZE IZRADE PLANA - OD INICIJATIVE DO USVAJANJA
FAZA 1: odluka o izradi plana
FAZA 2: koncept urbanističkog plana - rani javni uvid (RJU)
FAZA 3: nacrt urbanističkog plana – javni uvid (JU) i javna sednica
FAZA 4: usvajanje plana
Javna prezentacija urbanističkog projekta