održivost, odrast i hrana

Održivost, odrast i hrana

Da bi se obezbedio temelj za prelazak na održive prehrambene sisteme pogled na hranu kao na privatno dobro mora biti osporen, potrebna je rekonceptualizacija hrane kao opšteg zajedničkog dobra. Neophodna je promena dominantnog narativa koji hranu vidi samo kao robu kojom se trguje, kao i transformacija trenutnog poljoprivredno-prehrambenog sistema koji je baziran na industrijskoj poljoprivredi i fosilnim gorivima.

Publikacija „Održivost, odrast i hrana“ nastala je kao rezultat istraživanja koje je sprovedeno u okviru Platforme za teoriju i praksu društvenih dobara – zajedničko.org, i obrađuje više različitih aspekata proizvodnje hrane kroz prizmu zajedničkih dobara, održivosti i odrasta pokrivajući širok spektar tema, od prepoznavanja koja su fizička i društvena ograničenja procesa proizvodnja hrane, preko načina na koji se danas hrana proizvodi na globalnom i nacionalnom nivou, pa sve do mogućih alternativnih praksi.

Product details
Date of Publication
2019
Publisher
zajedničko.org Platforma za teoriju i praksu društvenih dobara
Number of Pages
115
Licence
Language of publication
Srpski
ISBN / DOI
978-86-918827-7-8
Sadržaj

UVOD 9

 

1. OD GRANICA RASTA DO ODRASTA 12

1.1. Granice rasta 14

1.2. Održivost i ekološki otisak 26

1.3. Odrast 38

 

2. PROIZVODNJA HRANE 44

2.1. Od zajedničkih dobara do monopola korporacija i industrijske poljoprivrede 46

2.2. Proizvodnja hrane u svetu 53

2.3. Proizvodnja hrane u Evropi 58

2.4. Proizvodnja hrane u Srbiji 61

 

3. PREPREKE ODRŽIVOJ HRANI 68

3.1. Klimatske promene i proizvodnja hrane 70

3.2. Fosilna goriva i proizvodnja hrane 75

3.3. Biogorivo 78

3.4. Smanjenje biodiverziteta 81

3.5. Gubici i bacanje hrane 84

 

4. ALTERNATIVNE PRAKSE ZA ODRŽIVU HRANU

4.1. Poljoprivredne zadruge 90

4.2. Neoruralci i ekološke zajednice 95

4.3. Urbano baštovanstvo 98

4.4. Permakultura 102

4.5. Političko veganstvo 106

 

ZAKLJUČAK 108

 

Literatura 110