Začetak plus deset

Pre jedne decenije, izabrani predstavnici naroda na Kosovu okupili su se na vanrednoj sednici da bi proglasili državu nezavisnom i suverenom. Jedan od glavnih argumenata, koji se kontinuirano ponavljao tokom procesa rešavanja političkog statusa Kosova, bio je da ova zemlja predstavlja jedinstven slučaj u svetskoj politici. Koja je, onda, priča o kosovskoj državnosti, deset godina nakon nezavisnosti? Počevši baš od ovog pitanja, D4D je sačinio ovaj izveštaj koji želi da napravi jedan pregled državnosti uz pomoć pogleda prema nazad.

Product details
Date of Publication
novembar 2018
Publisher
Demokratija za razvoj (D4D), Priština
Number of Pages
68
Licence
Language of publication
srpski
ISBN / DOI
978-9951-608-80-0
Sadržaj

Sadržaj .................................................................................. 5

Izvršni rezime ....................................................................... 6

Uvod ..................................................................................... 11

Napomene o metodologiji .................................................... 14

Puzanje ka državi ................................................................. 17

Pospešivanje države ............................................................ 26

Moć i država ........................................................................ 34

Priča o državi ...................................................................... 42

Dodatak – Rezultati ankete ................................................ 47

Lista publikacija .................................................................. 55

Endnotes ............................................................................. 59