Ana Nenezić
koordinatorka programa Evropske integracije, Centar za građansko obrazovanje

Ana Nenezić je diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore. Uspješno je završila Školu evropskih integracija, u organizaciji CGO-a, CRNVO-a i EPuCG, uz podršku FOSI ROM, Regionalnu školu demokratije u organizaciji FES-a, Centra za međunarodne odnose iz Banjaluke i Centra za međunarodne studije iz Zagreba i Školu prirodnog prava na Kopaoniku. Dodatno, prošla je obuku za upravljanje u organizacijama civilnog društva u organizaciji TACSO kancelarije u Crnoj Gori, kao i niz treninga za pisanje projekata za EU fondove, praktičnih politika i za tehnike javnog zastupanja u organizaciji CEMI-ja. U oblasti liderstva i evropskih integracija usavršavala se kroz brojne programe u zemlji i inostranstvu, uključujući i studijsku posjetu Evropskom parlamentu u Briselu u organizaciji Ženske demokratske mreže, Međunarodnog republikanskog instituta (IRI) i grupacije Evropskih narodnih partija, zatim kroz program Ženskog političkog liderstva u Budimpešti Instituta Robert Schuman, Euro-mediteranski liderski program u Izmiru u organizaciji IRI-ija, Političku akademiju Narodne partije iz Austrije, i brojne seminare razvoja političkih vještina Konzervativne partije iz UK i NDI-ja. Položila je ispit za rad u državnim organima. Kao članica Radne grupe učestvovala je u izradi Komunikacione strategije za informisanje javnosti o Evropskoj uniji i pripremama Crne Gore za članstvo za period 2014-2018 u okviru Ministarstva za vanjske poslove i evropske integracije Crne Gore, a trenutno je članica Konsultativnog tijela MVPEI-a koje će pratiti i evaluirati realizaciju aktivnosti iz Komunikacione strategije. Takođe, članica je Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore EU za poglavlje 28 – Zaštita potrošača i zdravlja. Ranije je radila kao sekretarka predsjedništva jedne političke partije. Tokom studija bila je aktivna u radu studentskih organizacija. Članica je nekoliko redakcija i koautorka publikacija: Evropa u mom gradu – civilno društvo, lokalne samouprave, građani i građanke – uloga i mjesto u procesu evropskih integracija, stavovi i percepcije građana o integrativnim procesima; Evropa u mom gradu – o čemu pregovaramo i što nam pregovori sa EU donose; Pravosuđe i sud javnosti; Jednake šanse za sve medije – izvještaj za 2013; Jednake šanse za sve medije – izvještaj za 2014; Urušavanje sloboda – mediji i prikrivena cenzura u Crnoj Gori; Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora sa EU – značaj, uloga i položaj članova. Tečno govori engleski jezik.

Contributions:

Jednake šanse za sve medije