rodna ravnopravnost

Serbian

Zašto je potrebna promena Zakona o ravnopravnosti polova?

Praćenje primene važećeg Zakona i rezultati istraživanja vezanih za njegovu primenu ukazuju na potrebu njegove izmene, jer je važeći Zakon o ravnopravnosti polova donet pre usvajanja Zakona o zabrani diskriminacije, a rešenja u zakonima se razlikuju, što u praksi stvara probleme pa je neophodno usklađivanje na više nivoa.

Autor/ka Marijana Pajvančić