Tekste në shqip

Tekste në shqip/ Tekstovi na albanskom/ Articles in Albanian

Zyra e Beogradit e Fondacionit Hajnrih Bell është kompetente për punën në Serbi, Mal të Zi dhe në Kosovë. Meqenëse faqja jonë zyrtare është në dy gjuhë (në serbisht dhe në anglisht), dhe që përmbajtja e saj është e kuptueshme për folësit/folëset  që e kanë gjuhë amtare  gjuhën malazeze, dhënien e përmbajtjeve në gjuhën shqipe e konsiderojmë domosdoshmëri. Në këtë nënkapitull të faqes sonë  në të ardhmen do të mund t’i përcillni edhe tekstet në gjuhën shqipe – si ato nga arkivi ynë, ashtu edhe për temat aktuale. Në radhë të parë këto do t’u referohen ngjarjeve dhe temave të cilat kanë të bëjnë me Kosovën. Mirëpo, planifikojmë që me kohë këtu të japim edhe përkthimet në gjuhën shqipe të teksteve që kanë të bëjnë me shtetet e tjera nga fushëveprimi i zyrës sonë, marrëdhëniet e tyre të ndërsjella, si dhe, në përgjithësi, temat me të cilat merret Fondacioni në nivel global. 

Beogradska kancelarija Fondacije Hajnrih Bel nadležna je za rad u Srbiji, Crnoj Gori i Kosovu. Budući da je naša internet stranica dvojezična (na srpskom i engleskom jeziku), a da je njen sadržaj razumljiv izvornim govornicima i govornicama crnogorskog jezika, uvođenje sadržaja na albanskom jeziku smatramo neophodnošću. U ovom odeljku naše stranice ubuduće ćete moći da pratite tekstove na albanskom jeziku - kako one iz naše arhive, tako i o aktuelnim temama. Oni će se prvenstveno ticati događaja i tema koji se odnose na Kosovo. Međutim, planiramo da se ovde s vremenom nađu i prevodi na albanski jezik tekstova koji se odnose na ostale države iz delokruga naše kancelarije, njihove međusobne odnose, kao i, uopšte, teme kojima se Fondacija na globalnom nivou bavi.

The jurisdiction of the Heinrich Boell Foundation's Belgrade Office's work encompasses Serbia, Montenegro and Kosovo. Since our web page is bilingual (in Serbian and English), and its contents are understandable to native speakers of the Montenegrin language, we deem the introduction of a Albanian language section an absolute necessity. This section of our website will from now on provide you with a possibility to follow texts in the Albanian language from our archives, as well as those on current and topical issues. They will primarily pertain to events and topics that relate to Kosovo. However, we also plan on gradually including translations into Albanian of texts concerning other states covered by our scope of work, their mutual relations, and, in general, topics the Foundations globally deals with.